Ургамлын судалгаа-сургалт арга зүйн төв нь материаллаг баазыг бэхжүүлж оюутан, суралцагчидтай ажиллах, тэдний бие даан сурч ажиллах чадвар, аргазүй, дадал эзэмшүүлэх,нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх юм. Үүнд:

  • Магистр, докторын сургалт, судалгааны ажил явуулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх.
  • Сургалт танин мэдэхүй, туршилтын бааз, судалгааны эх материал бий болгох.
  • Багш оюутнуудыг хүлэмж болон туршилтын талбайд сургалт, судалгааны ажилд өргөнөөр оролцож, хичээллэх боломжийг бүрдүүлэх
  • Туршилт судалгаа явуулах,  судлаач оюутны тоог нэмэгдүүлэх, бакалавр, магистрын ажил бичих боломж нөхцлийг бүрдүүлэх
  • Оюутнууд, сонирхогчдодтанин мэдэхүйн, нэмэлт хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулах
  • Төгсөгчдөд ургамал тарималжуулж нутагшуулах талаар зохих хэмжээний мэдлэг мэргэжил эзэмшүүлж, ургамал тарьж ургуулах, арчлах чадвар олгоно.
  • Ургамал тарих, арчлах талаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгч ажиллах зэрэг болно.

 

Холбоо барих утас: 99692359

 3 дугаар байрны 6 давхар, 606  тоот

Төвийн эрхлэгч, доктор Я.Гэрэлчулуун