СЭШЗ-ийн дарга:  дэд проф О.Алтангоо  МБУС-ийн захирал

СЭШЗ-ийн нарийн бичиг: Я.Сувд             МБУС-ийн нарийн бичиг

СЭШЗ-ийн гишүүд: 

Профессор Ц.Лувсандорж              Дидактикийн тэнхмийн эрхлэгч

Профессор Д.Цэдэвсүрэн               Мэдээлэл зүйн тэнхмийн эрхлэгч

Дэд проф Б.Сандагдорж                 Математикийн тэнхмийн эрхлэгч

Доктор Ph.D Н.Наранцогт               Химийн тэнхмийн эрхлэгч

Доктор Ph.D Т.Ганбаатар                Хөтөлбөрийн албаны дарга

Ахлах багш Х.Цогбадрал                Газарзүйн тэнхмийн эрхлэгч

Магистр Ж.Ариунболд                    Биологийн тэнхмийн эрхлэгч

Докторант Х.Батболд                     Физикийн тэнхмийн эрхлэгч