Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн индекс Элсэгчдийн боловсролын түвшин Суралцах хугацаа Сургалтын хэлбэр
1 Математикийн магистр E05410101 Бакалавр 1,5/2,0 жил
 
Өдөр/эчнээ
2 “Математикийн боловсрол”-ын магистр E01140101 Бакалавр 1,5/2,0 жил
 
Өдөр/эчнээ
3 Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ìàãèñòð E06130404 Бакалавр 1,5/2,0 жил
 
Өдөр/эчнээ
4 “Мэдээлэл зүйн боловсрол”-ын магистр E01140102 Бакалавр 1,5/2,0 жил
 
Өдөр/эчнээ
5 “Биологи”-ийн  магистр E05110101 Бакалавр 1,5/2,0 жил
 
Өдөр/эчнээ
6 “Биологийн боловсрол” магистр E01140202 Бакалавр 1,5/2,0 жил
 
Өдөр/эчнээ
7 “Газарз¿éí боловсрол”-ûí  магистр E01140204 Бакалавр 1,5/2,0 жил
 
Өдөр/эчнээ
8 Ôèçèê”-ийн  магистр E05330101 Бакалавр 1,5/2,0 жил
 
Өдөр/эчнээ
9 Ôèçèêèéí  боловсрол”-ûí  магистр E01140203 Бакалавр 1,5/2,0 жил
 
Өдөр/эчнээ
10 Õèìè”-ийн  магистр E05310101 Бакалавр 1,5/2,0 жил Өдөр/эчнээ
11 Õèìèéí боловсрол” магистр E01140201 Бакалавр 1,5/2,0 жил
 
Өдөр/эчнээ