Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн индекс Элсэгчдийн боловсролын түвшин Суралцах хугацаа Сургалтын хэлбэр
1 “Биологи”-ийн  доктор F05110101 Магистр 3/4 жил
 
Өдөр/эчнээ
2 “Хими”-ийн  доктор F05310101 Магистр 3/4 жил
 
Өдөр/эчнээ
3 “Газарзүй”-н  доктор
 
F05320201 Магистр 3/4 жил
 
Өдөр/эчнээ
4 “Физик”-ийн  доктор F05330101 Магистр 3/4 жил
 
Өдөр/эчнээ