Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөрийн индекс

Мэргэжил

Суралцах хугацаа

Сургалтын хэлбэр

1

Багш, Математикийн боловсрол

D011401

4

Өдөр

4

Өдөр

2

Багш, Байгалийн ухааны боловсрол

D011402

4

Өдөр

4

Өдөр

4

Өдөр

4

Өдөр

3

Программ хангамж

D061302

4

Өдөр

4

Экологи

D052101

4

Өдөр

5

Багш, Эрүүл мэндийн

D011412

4

Өдөр