МБУС нь БСШУЯ, АХБ, ШУТС -ийн төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, МУИС, АШИУС, ШУТИС, ХААИС болон хувийн хэвшлийн их дээд сургуулиудтай хамтын сургалт, судалгааны чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 

ШУА, түүний харьяа хүрээлэнгүүд, ЕБС-иудтай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.