Захирлын зөвлөлийн дарга:  Доктор /Ph.D/ Т.Ганбаатар     МБУС-ийн захирал

Захирлын зөвлөлийн нарийн бичиг З.Сайнзаяа                  МБУС-ийн нарийн бичгийн дарга

Захирлын зөвлөлийн гишүүд: 

Профессор Ц.Лувсандорж              Дидактикийн тэнхмийн эрхлэгч

Профессор Д.Цэдэвсүрэн               Мэдээлэл зүйн тэнхмийн эрхлэгч

Дэд проф Б.Сандагдорж                 Математикийн тэнхмийн эрхлэгч

Доктор /Ph.D/ Н.Наранцогт             Химийн тэнхмийн эрхлэгч

Дэд проф Б.Жаргалсайхан             Хөтөлбөрийн албаны дарга

Доктор /Ph.D/ Х.Цогбадрал             Газарзүйн тэнхмийн эрхлэгч

Доктор /Ph.D/ Ж.Ариунболд            Биологийн тэнхмийн эрхлэгч

Докторант Х.Батболд                      Физикийн тэнхмийн эрхлэгч